Naujienos

Vadovaujantis Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1218 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, programos vertinamos 6 kartus per metus:

·       iki sausio 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip kovo 1 dieną;

·       iki kovo 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip gegužės 1 dieną;

·       iki gegužės 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip liepos 1 dieną;

·       iki liepos 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip rugsėjo 1 dieną;

·       iki rugsėjo 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip lapkričio 1 dieną;

·       iki lapkričio 1 dienos pateiktos skelbti Mokymosi programos vertinamos ir sprendimas dėl jų skelbimo IMP sistemoje priimamas ne vėliau kaip sausio 1 dieną.

 

Programų teikėjai NŠPR gali matyti programos vertinimo ir sprendimo dėl jos skelbimo IMP sistemoje informaciją programos duomenyse. Programų teikėjai NŠPR gali matyti programos vertinimo ir sprendimo dėl jos skelbimo IMP sistemoje informaciją programos duomenyse, skiltyje „Patvirtinimas“. Jei matote įrašytą programos tinkamumo IMP IS datą ir programos tinkamumą patvirtinusią institucija – programa skelbiama IMP sistemoje. Programos teikėjas turėtų planuoti mokymus IMP sistemoje (žymėti tvarkaraščius bei kurti mokymų grupes).Jei paspaudus skirtuką „Pirminis vertinimas“ arba „Vertinimas“ – matomas įrašas, kad programa įvertinta pirminiu ar antriniu vertinimu neigiamai (raudonos spalvos tekstas „Įvertinta neigiamai“), vadinasi programos vertinimas užbaigtas – programos teikėjas turi galimybę registruoti naują programą ar pagal vertintojo pateiktas pastabas, pakoregavęs programos duomenis iš naujo teikti programą tinkamumo IMP IS vertinimui.Įregistruotoms programos programų teikėjai neturi galimybės redaguoti šių laukų: Programos tipas pagal amžių, Programos tipas pagal profesiją, Programos tikslinė paskirtis, Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis, Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo, Švietimo sritis, Švietimo posritis. Jei IMP programų vertintojas pateikė pastabas šiems laukams – programos teikėjas turi registruoti naują programą su tinkamais duomenimis.

Iš naujo pateikus vertinimui neigiamai įvertintą programą – atsinaujina programos pateikimo vertinimui data.

Daugiau informacijos apie programos vertinimo duomenis rasite pridedamoje atmintinėje.
Informuojame, kad siekiant patobulinti sąsają tarp Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) ir Individualių mokymosi paskyrų (IMP) informacinės sistemos dalių yra tikslinami IMP sistemai mokymosi paslaugų teikėjų teikiamų mokymosi programų formos laukai.

 

Dėl šios priežasties maloniai prašome iki 2023 m. lapkričio 17 d. patikslinti Jūsų institucijos pateiktas mokymosi programas pagal žemiau pateiktą informaciją:

 

1. Mokymosi programos lauko „Mokymosi programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos“ pavadinimas yra keičiamas į „Mokymosi programoje įgyjamos ar tobulinamos profesinės kompetencijos“. Prašome patikslinti informaciją, aukščiau minėtame lauke įrašant tik įgyjamas ar tobulinamas profesines kompetencijas (jei taikoma). Pažymime, kad bendrosios kompetencijos turi būti nurodytos mokymosi programos formos lauke „Tobulinamos bendrosios kompetencijos“;

2. Mokymosi programos formos lauke “Mokymosi programos turinys ir metodai“ stulpelyje „Planuojamos įgyti / patobulinti kompetencijos“ turi būti nurodytos tik ankstesniuose laukuose jau įvardytos bendrosios ir/ar profesinės (jei taikoma) kompetencijos. Prie kiekvienos temos turi būti nurodoma, prie kurios aukščiau minėtos kompetencijos įgijimo / patobulinimo prisideda konkrečios temos įsisavinimas. Primename, kad mokymosi programoje gali būti nurodyta iki 3 įgyjamų/tobulinamų bendrųjų kompetencijų;

3. Mokymosi programos lauko „Mokymosi programos planas, akademinėmis valandomis“ pavadinimas yra keičiamas į „Kontaktinio darbo planas akademinėmis valandomis“. Prašome patikslinti informaciją laukuose „Teorinio kontaktinio darbo trukmė akad. val.“ ir „Praktinio kontaktinio darbo trukmė akad. val.“ akademines valandas skaičiuojant tik nuo kontaktinio darbo valandų. Abiejų šių laukų akad. val. suma turi būti ne mažesnė nei 54 akad. val. bei lauko „Praktinio kontaktinio darbo trukmė akad. val.“ proporcija turi būti ne mažesnė nei 70 proc. . Taip pat informuojame, kad mokymosi programos duomenys bus papildyti nauju lauku „Bendra Mokymosi programos trukmė akad. val.“, laukas bus automatiškai apskaičiuojamas sudedant Mokymo programos teorinio kontaktinio darbo trukmę akad. val., praktinio kontaktinio darbo trukmę akad. val. ir savarankiško darbo trukmę akad. val.

4. Mokymosi programos lauke „Programos mokymo būdas (ai)“ yra nurodomas programos mokymo būdas. Pažymime, kad pasirinkus „Kontaktinį“ arba „Nuotolinį sinchroninį“, visos šios mokymosi programos grupės privalės būti vykdomos pasirinktu būdu. Pasirinkus „Mišrų“ mokymo būdą, skirtingos programos galės būti vykdomos ir kontaktiniu, ir nuotoliniu sinchroniniu būdu. Prašome peržiūrėti, ar nurodėte tinkamą mokymo būdą ir, esant poreikiui, pakoreguoti. Pabrėžiame, kad pasirinkus „Mišrų“ mokymo būdą, programos formoje turi būti aprašyti abiejų būdų mokymosi metodai;

5. Mokymosi programos formos lauke „Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vietos (-ų) adresas (-ai)“ yra nurodomas adresas arba nuotolinio mokymo platforma, kur planuojami pirmos grupės mokymai. Pažymime, kad vykdant mokymus, bus galimybė adreso lauką koreguoti IMP sistemoje, įtraukti naujos grupės adresą ar nuotolinio mokymo prisijungimo nuorodą.

Patikslinti mokymosi programas galima atsidarius pateiktą mokymosi programą ir paspaudus mygtuką „Redaguoti“. Atlikus reikiamus pakeitimus duomenys išsaugomi paspaudus mygtuką „Išsaugoti“. Jei matomas aktyvus mygtukas „Pateikti registravimui“ atlikti pakeitimai turi būti pateikti įregistravimui, nuspaudžiant šį mygtuką.


Informuojame, kad dėl šių patikslinimų pateiktų programų vertinimo terminas nenusikels.

 

Vadovaujantis Individualių mokymosi paskyrų sistemos modelio aprašo 22.5 papunkčiu Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR) pradedamos registruoti Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, pritaikytos Individualių mokymosi paskyrų sistemai (IMP IS).

Mokymosi programa turi būti parengta mokymosi programos teikėjo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nustatyta tvarka turinčio teisę vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir įregistruoto Švietimo, mokslo ir sporto institucijų registre (ŠMIR).

Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas reglamentuoja reikalavimus Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programoms, pritaikytoms Individualių mokymosi paskyrų sistemai, jų vertinimą bei mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną.

Daugiau informacijos – Suaugusiųjų švietimas | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)

Daugiau informacijos apie programos registravimo, programos tinkamumo IMP IS teikimo vertinimui etapus D.U. K. – Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, pritaikytų Individualių mokymosi paskyrų sistemai naudotojo vadove.
Nebevykdomas senas (įregistruotas iki 2022 m.) programas teikėjai turi pateikti išregistravimui.

Atsidarę programą, paspauskite Redaguoti. 
Įveskite išregistravimo datą bei priežastį ir išsaugokite. 
BŪTINAI paspauskite Pateikti registravimui.

Programa būna išregistruota tik po to, kai NŠPR administratorius įregistruoja nurodytą išregistravimo datą bei priežastį. 
Išregistruotos programos „nedingsta“ NŠPR, bet jų nebesimato AIKOS sistemoje.


Pašalinti programą su laikinu kodu (999999999) galite paspaudę ant programos – viršuje prie kitų pasirinkimų bus Pašalinti programą.


Neformaliojo vaikų švietimo programos, įregistruotos po 2022 m. kovo 1 d., bet neakredituotos, gali būti redaguojamos (taisomos) ir vėl teikiamos akreditavimui.


Daugiau informacijos D.U.K. skyriuje Programos redagavimas / IŠREGISTRAVIMASD.U.K.
Institucijos pakeitimas
Registrų sąrašas
RegistrasVeiksmai
Pedagogai
Mokiniai
DAKPR
IPBR
KRISIN
LICR
SMIR
SMPKR
SR
NEMIS